OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

 

Prevádzkovateľ: Reca Slovensko s.r.o.; adresa sídla: Vajnorská 134/B, Bratislava 831 04, IČO: 35789140 (ďalej lenRECA SK).

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä klienti, osoby vystupujúce v mene klienta, klientmi poverené fyzické osoby, fyzické osoby, ktorých údaje sa vyskytujú na účtovných dokladoch spoločnosti RECA SK a ostatné osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných a záväzkových vzťahov medzi klientom a spoločnosťou RECA SK atď.. (ďalej len „dotknutá osoba“).

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe spoločnosti RECA SK poskytuje tretia osoba, je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky spoločnosti RECA SK do 5 pracovných dní vedieť preukázať.

 

ÚČELy spracúvania osobných údajov v podmienkach spoločnosti RECA SK:

 

Spoločnosť RECA SK spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:

 • zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,
 • vybavovania bežnej korešpondencie,
 • zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,
 • monitorovania verejnosti prístupných priestorov,
 • monitorovania verejnosti neprístupných priestorov
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,
 • riešenia škôd a poistných udalostí,
 • vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,
 • obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie,
 • vypracovávania interných analýz a štatistík,
 • plnenia ostatných povinností vyplývajúcich spoločnosti RECA SK zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

 


 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy:

 

Spoločnosť RECA SK v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými osobami (rokovanie o dodávkach tovarov a služieb, spracovanie požiadaviek o registráciu na webovom sídle www.reca.sk a ďalšie činnosti nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného alebo záväzkového vzťahu),
 • plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov, pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou alebo vystupuje v mene zmluvnej strany, prípadne bola poverená konať v súvislosti s plnením zmluvy (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie tovaru alebo služby a vykonávanie s tým súvisiacich činností, vedenie užívateľského účtu na webovej stránke www.reca.sk), spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a evidencia platieb za poskytované tovary a služby a pod.
 • riešenia reklamácií, podnetov a sťažností súvisiacich s dodaným tovarom alebo službou v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.  

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, uplatnenie právnych nárokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov. V prípade zrušenia užívateľského účtu na webovej stránke www.reca.sk je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom vedenie účtu bezodkladne ukončené, ak neslúži podklad na uplatnenie právnych nárokov spoločnosti RECA SK.

Príjemcovia: Súdy a orgány činné v trestnom konaní pri výkone svojej činnosti, audítori, poskytovatelia platobných služieb, subjekty zabezpečujúci logistické činnosti, advokáti, poskytovatelia IT služieb a technickej podpory, poradenské subjekty a ďalšie tretie strany, ktorým je spoločnosť RECA SK povinná údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení sprostredkovatelia (najmä sprostredkovatelia poskytujúci účtovné služby, služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov, administrácia serverov atď.).

 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti:

 

Spoločnosť RECA SK v rámci zákonnej povinnosti spracúva osobné údaje na účely zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je spoločnosť RECA SK povinná viesť v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutných na jej identifikáciu v systémoch spoločnosti RECA SK a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení.

Spoločnosť RECA SK uchováva osobné údaje spracúvané za týmto účelom minimálne po dobu 5 rokov.

Príjemcovia: Úrad na ochranu osobných údajov SR, advokát, poštový podnik, súd a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia (najmä sprostredkovatelia poskytujúci služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov, administrácia serverov atď.).

 

spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

 

Spoločnosť RECA SK spracúva na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby predovšetkým na účely: obchodno-marketingovej komunikácie. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná spoločnosti RECA SK súhlas poskytnúť. Ak osoba neposkytne súhlas na spracúvanie osobných údajov, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú spracúvané na účely obchodno-marketingovej komunikácie (spracúvaných na základe súhlas) počas platnosti udeleného súhlasu. Po skončení platnosti súhlasu, prípadne po jeho odvolaní nebude spoločnosť RECA SK spracúvať osobné údaje za vyššie uvedeným účelom.

Príjemcovia: súhlasom definované tretie strany v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane, poskytovatelia IT služieb a technickej podpory a poverení sprostredkovatelia (najmä sprostredkovatelia poskytujúci služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov, administrácia serverov, marketingové spoločnosti, atď.).

 

spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov RECA SK:

 

Spoločnosť RECA SK v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Bežná korešpondencia sa uchováva najviac po dobu 5 rokov.
 • monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami (monitorovanie okolia sídla spoločnosti) na účely zabezpečenia verejného poriadku, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 15 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti RECA SK.
 • monitorovania verejnosti neprístupných priestorov (vnútorné priestory sídla spoločnosti) kamerovými systémami z dôvodu zabezpečenia, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 15 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti RECA SK.
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom RECA SK stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo sú stanovené lehoty uchovávania nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov RECA SK.
 • riešenia škôd a poistných udalostí, z dôvodu ochrany právom chránených záujmov RECA SK; súvisiaca dokumentácia sa uchováva 5 rokov od jej vyhotovenia, pokiaľ vytvorené dokumenty majú povahu účtovných dokladov sú spoločnosťou RECA SK uchovávané po dobu 10 rokov.
 • obchodno-marketingovej komunikácie ak vie RECA SK preukázať vzťah s dotknutou osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom následne spracúvaný do doby, pokiaľ dotknutá osoba obchodno-marketingovú komunikáciu neodmietne.
 • vypracovávania interných analýz a štatistík spoločnosti RECA SK, ktoré zväčša tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

Príjemcovia: najmä v príslušných prípadoch poštový podnik, advokát, exekútor, poisťovňa a súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti a poverení sprostredkovatelia.

 

práva DOTKNUTEJ osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

 

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spoločnosťou RECA SK spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti RECA SK;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti RECA SK v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:

ü  písomne na adrese: Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B, Bratislava 831 04

ü  elektronicky na adrese: gdpr@reca.sk