OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Reca Slovensko s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Navštívením našej webovej stránky sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hyperodkazov na internetovej stránke spoločnosti Reca Slovensko s.r.o.

V prípade vyplnenia objednávkového alebo kontaktného formulára udeľujete súhlas so spracovávaním osobných údajov spoločnosťou Reca Slovensko s.r.o., IČO: 35 789 140, Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava ako prevádzkovateľom informačného systému v zmysle § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 122/2013 Z. z.“), ako aj ňou oprávnenými osobami v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) zák. č. 122/2013 Z. z. (ďalej len „oprávnené osoby“) a osobami, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe písomnej zmluvy s prevádzkovateľom (ďalej len „sprostredkovateľ“) a ním oprávnenými osobami. Vaše osobné údaje budú poskytnuté len v nevyhnutnom rozsahu dodávateľom spoločnosti Reca Slovensko s.r.o. Súhlas udeľujete na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Súhlas so spracovávaním osobných údajov udeľujete na účely vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou, na zodpovedanie Vašich otázok, na realizáciu uzatvorených zmlúv, vypracovanie vyžiadanej cenovej ponuky ako aj na účely technickej správy, vybavenia sťažností a reklamácií, prihlasovacie aktivity a pre služby poskytované v rámci webstránok resp. aplikácií. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu.