VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35789140

záväzné pre podnikateľské subjekty pri predaji tovaru pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom e-shopu na stránke www.reca.sk

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len  „obchodné podmienky“) sa riadi uzatváranie kúpnych zmlúv medzi Reca Slovensko, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim a úprava ich práv a povinnosti, uzavretých prostredníctvom online obchodu umiestneného na stránke www.reca.sk. Tieto obchodné podmienky sú záväzné výlučne pre podnikateľské subjekty, nespravujú sa nimi právne vzťahy so spotrebiteľmi.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami §273 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „ObchZ“). Ustanovenia konkrétnej kúpnej zmluvy majú vždy prednosť  pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Kúpna zmluva je uzavretá v momente, keď predávajúci na stránke www.reca.sk v časti e-shop potvrdí objednávku kupujúceho na kúpu tovaru od predávajúceho. Potvrdenie o prijatí a potvrdení objednávky zašle predávajúci e-mailom bezodkladne po tomto potvrdení. Kupujúci je do momentu odovzdania tovaru na zaslanie kupujúcemu vykonávané treťou osobou (t.j. dopravca) oprávnený od zmluvy odstúpiť tak, že potvrdenú objednávku zruší (prostredníctvom príkazu v osobnom konte na stránke predávajúceho, e- mailom, na základe telefonátu alebo iným vhodným spôsobom).

Predmetom kúpy je  tovar predávajúceho (ďalej len  „tovar“). Predávajúci je výlučne oprávnený zvoliť spôsob dodania tovaru kupujúcemu a kupujúci je povinný takto určený spôsob dodania tovaru rešpektovať. Kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie zo strany predávajúceho. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na náklady kupujúceho. Miestom dodania tovaru je najmä sídlo kupujúceho, prípadne iné miesto, ktoré určí v objednávke kupujúci.

Lehotu na dodanie tovaru kupujúcemu (ďalej len „dodacia lehota“) určuje predávajúci. Takto určená dodacia lehota je len orientačná a je určená tak, aby bola reálne splniteľná. Ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar v určenej dodacej lehote, nie je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo žiadať od predávajúceho náhradu škody. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ani vtedy, keď mu v jeho dodaní bráni vyššia moc, prípadne ak omeškanie spôsobí dopravca.

K dodaniu tovaru dôjde podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru, t.j.

(a) prevzatím/neprevzatím tovaru kupujúcim v deň určený predávajúcim na jeho prevzatie, resp. v deň, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom, alebo

(b) v deň odovzdania tovaru dopravcovi na jeho prepravu kupujúcemu. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný vždy písomne potvrdiť na príslušnom formulári predávajúceho alebo na iných dokladoch podľa spôsobu dodania tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v deň dodania tovaru kupujúcemu, resp. v prvý deň omeškania kupujúceho prevzatím dodaného tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím dodaného tovaru, je povinný nahradiť predávajúcemu všetku škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku toho vznikne.

Predávajúci je oprávnený odchýliť sa od objednaného množstva tovaru najviac o 10%, t.j. v uvedenom rozsahu je oprávnený dodať viac alebo menej objednaného množstva tovaru. Kupujúci sa zaväzuje prevziať takto dodaný tovar ako tovar dodaný bez vád a neuplatňovať si voči predávajúcemu z tohto titulu žiadne nároky. Dodaním tovaru vo väčšom množstve, ako je uvedená odchýlka, vzniká predávajúcemu  voči kupujúcemu nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak nie je dohodnuté niečo iné, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sú obvyklé na účel, na ktorý sa tovar používa, a zabaliť tovar spôsobom, ktorý je obvyklý pre tento tovar.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kúpna cena“). Kúpnou cenou je cena tovaru určená v 1. cenovej ponuke predávajúceho, ktorá tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Takto určená cena je platná a záväzná po dobu 29 kalendárnych dní odo dňa oboznámenia kupujúceho s 1. cenovou ponukou predávajúceho.

Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty sa kúpna cena bude určovať podľa cenníka predávajúceho platného a záväzného ku dňu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci týmto zároveň súhlasí s oprávnením predávajúceho primerane zvýšiť kúpnu cenu (v dôsledku zvýšenia cien východiskových surovín a materiálov, subdodávateľských cien, daní a poplatkov, nákladov predávajúceho, vyššej moci etc.), a ako takú ju uplatniť na faktúre vystavenej kupujúcemu za dodanie tovaru. Kupujúci sa zaväzuje takto zvýšenú kúpnu cenu zaplatiť.

V kúpnej cene nie je zahrnutá hodnota obalu a náklady spojené s dodaním (najmä prepravou) tovaru kupujúcemu. Kúpna cena je splatná na 8. deň odo dňa vystavenia príslušnej faktúry predávajúcim (pokiaľ nebolo dohodnuté inak). Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu včas a riadne.

 Kúpna cena je zaplatená dňom, ku ktorému predávajúci môže disponovať s peňažnými prostriedkami vo výške kúpnej ceny. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný platiť predávajúcemu príslušné úroky z omeškania, vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci je zároveň povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s ochranou jeho práv a vymáhaním jeho pohľadávok, najmä výdaje na právne zastupovanie, trovy súdneho konania a trovy exekúcie. Ak kupujúci nevznesie voči faktúre námietky do 8 dní odo dňa jej vystavenia, považuje sa takáto faktúra za uznanú kupujúcim v plnom rozsahu.

Vlastnícke právo k tovaru prejde z predávajúceho na kupujúceho až úplným uhradením všetkých pohľadávok predávajúceho, ktoré má ku dňu dodania uvedeného tovaru voči kupujúcemu z tejto a ostatných kúpnych zmlúv (ďalej len „Pohľadávka predávajúceho“). Až do úplného uspokojenia Pohľadávky predávajúceho zostáva predávajúci vlastníkom uvedeného tovaru a môže požadovať jeho vrátenie bez toho, aby bol povinný odstúpiť od kúpnej zmluvy. Toto platí, aj keď už bol tovar úplne alebo sčasti prepracovaný kupujúcim. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho podľa týchto obchodných podmienok.

Kupujúci nie je oprávnený nezaplatený tovar ďalej predať, založiť alebo ním ručiť za záväzky tretej osoby, inak je povinný nahradiť predávajúcemu všetku škodu, ktorá mu v dôsledku toho vznikne.

Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne ihneď po tom, čo sa o nich dozvedel (reklamácia), inak je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Predávajúci odstráni oprávnene reklamované vady tovaru na vlastné náklady, a to opravou vadného tovaru alebo dodaním náhradného tovaru. Kupujúci sa týmto zaväzuje neuplatňovať si voči predávajúcemu iné nároky z vád tovaru. Pri výmene vadného tovaru za tovar bez vád je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu vadný tovar v stave, v akom mu bol dodaný.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru podľa ustanovení § 431 ObchZ. Predávajúcemu nezodpovedá za vady technických nákresov, vzorov alebo iných podkladov, ktoré mu dodal kupujúci ako podklady pre zhotovenie a následné dodanie tovaru podľa špecifických požiadaviek kupujúceho, ako aj za vady zhotoveného tovaru spôsobené vadnými podkladmi kupujúceho.

Rozhodcovská doložka pre Stály rozhodcovský súd

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO:35922761, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.

Predávajúci je oprávnený, aj bez predchádzajúcej výzvy a dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov, odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku (i), omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac ako 60 dní odo dňa jej splatnosti, (ii) vyššej moci, ktorá mu neumožňuje dodať tovar za dohodnutých podmienok, (iii) zlej finančnej situácie kupujúceho; ktorá odôvodňuje podozrenie o jeho spôsobilosti uhrádzať splatné záväzky,

(iv) podstatného, resp. sústavného porušovania zmluvných povinností kupujúcim. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa nedotýka jeho nároku na náhradu škody. Predávajúcemu zostávajú zachované aj ďalšie zákonné nároky (najmä právo požadovať vrátenie dodaného tovaru).

Tieto obchodné podmienky a kúpne zmluvy podľa nich uzavreté sa riadia právnym poriadkom SR. Zánik niektorej zo zmluvných strán spôsobuje prechod jej práv a povinností z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv na jej právnych nástupcov.