arecal osviežovač vzduchu Air Refresh, 600 ml

Objednávacie číslo
0894 030 600[0894030600000 1]
-,-- €
VPE: 1 PCE
up
down
> Dostupnosť tovaru
Názov Názov

Detaily

Osviežovač vzduchu Air Refresh

na jednoduchý a efektívny boj proti zápachu

Efektívny boj proti zápachu pre všetky interiéry. Aj interiéry vozidiel sa dajú osviežiť v priebehu niekoľkých sekúnd. arecal osviežovač vzduchu Air Refresh neutralizuje všetky druhy nepríjemných pachov a zaisťuje dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

Pri použití v interiéri vozidla vypnite motor. Následne vystreknite na krátko obsah spreja (1 sekundu) cez otvorené dvere do interiéru. Potom zatvorte dvere a nechajte pôsobiť 5-10 minút. Nakoniec vozidlo dobre vyvetrajte. Pri použití vo všetkých ostatných priestoroch jednoducho krátko vystreknite do priestoru.

Nikdy nestriekajte na ľudí alebo zvieratá!
 • jazykový variant: A CZ EN HU SK
 • prevedenie: jednorázová dóza
 • obsah: 600 ml
 • Zusätzliche Kennzeichnung: Obsahuje Hexylester 2-hydroxybenzoovej kyseliny, Undekanál, 2-metyl-, Reakčná hmota 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-ónu a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • obsahové látky: Hexylester 2-hydroxybenzoovej kyseliny , Undekanál, 2-metyl- , Reakčná hmota 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-ónu a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl
 • KBÚ dátum: 20231214
 • KBÚ url: https://ehs.reca.com/ehs4customers/export/04179301.PDF
 • účel použitia: Aromatické činidlá
 • H kódy: H222, H229, H412, EUH208
 • H sady: Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P kódy: P210, P211, P251, P273, P410 + P412, P410+P412
 • P sady: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F.
 • bezpečnostné inštrukcie: GHS02
 • signálne slovo: Nebezpečenstvo